جامعه انجیلی آزاد

به سایت ما خوش آمدید.

ما جامعه انجیلی آزاد N-V هستیم.

از آشنایی با شما در اینجا خوشحالم.

شما می توانید در اینجا از طریق اینترنت و همچنین در یکی از خدمات کلیسای ما با ما آشنا شوید.

ما خوشحالیم که با افرادی مثل شما آشنا می شویم، چه جوان باشید و چه پیر، مهم نیست

شما از کدام نقطه جهان آمده اید

اگر علاقه مند هستید، مایلیم شما را در مسیر اعتقادتان همراهی کنیم

عیسی مسیح

به اینجا نگاهی بیندازید و شخصاً با ما ملاقات کنید. ما همیشه از دیدن چهره های جدید خوشحالیم.